Památky v okolí Vranova nad Dyjí

Okolí Vranova nad Dyjí je také velice bohaté na různé architektonické, ale i jiné zajímavosti, které rozhodně stojí za zhlédnutí.

Státní hrad Bítov se nachází nad soutokem Dyje a Želetavky asi třináct kilometrů severozápadně od Vranova. Tento Bítovpůvodně královský hrad je poprvé připomínán po roce 1060 jako jeden z prvních strážních hradů na jižní hranici českého státu. Později byl několikrát přestavěn na opevněné romantické sídlo. Trvale byl obydlen až do roku 1945 a za celou dobu své existence nebyl pravděpodobně nikdy dobyt. Je veřejnosti přístupný v hlavní turistické sezóně od května do září s výjimkou pondělí, navíc v dubnu a říjnu o sobotách, nedělích a svátcích. V blízkosti hradu leží stejnojmenná obec postavená ve třicátých letech minulého století pro obyvatele staré obce Bítov zaplavené při stavbě Vranovské přehrady. Více na www.hradbitov.cz. Kontakt bitov@brno.npu.cz

Cornštejn je zříceninou rozsáhlého hradu z první poloviny 14. století. Leží asi devět kilometrů západně od Vranova. CornštejnPůvodně zeměpanská pohraniční pevnost přešla brzy do majetku pánů z Lichtenburka. V roce 1465, za Hynka Bítovského z Lichtenburka, který odmítl přísahat věrnost koruně, byl dobyt vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Postupně pak ztrácel na významu a od konce 16. století je již uváděn jako pustý. Chátrající zřícenina byla v sedmdesátých letech minulého století staticky zajištěna. V současné době je zpřístupněna veřejnosti, a to denně, ale zpravidla jen v červenci a srpnu. Z nejvyšších partií návštěvního okruhu se naskýtá celá řada efektních výhledů na soutok Dyje a Želetavky. Více na www.znojmuz.cz. Kontakt znojmuz@znojmuz.cz

ČížovČížov je malá obec osm kilometrů východně od Vranova s dochovanou vesnickou architekturou a kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1756. Na konci obce je situováno návštěvnické středisko správy Národního parku Podyjí se stálou expozicí o přírodě parku a informační kanceláří. V jeho blízkosti je zachována část hraniční linie drátěných zátarasů – tzv. železné opony. Čížov je ideálním výchozím bodem do obou národních parků, českého Podyjí i rakouského Thayatalu. Více na www.nppodyji.cz. Kontakt info@nppodyji.cz

Frejštejn – je zřícenina ležící na vyvýšeném skalním ostrohu v obci Podhradí nad Dyjí, a to na pravém břehu Dyje asi 25 km od Vranova. Poprvé je připomínán v polovině 13. století jako jedno z nejstarších Frenštejnšlechtických založení u nás. V roce 1440 byl vykoupen moravskými stavy, dobyt a zčásti zřejmě pobořen. Koncem 15. století je již v pramenech zmiňován jako pustý. Dodnes se z něj ale zachovaly zbytky mohutných hradeb, věže, hradní kaple a paláce. Historicky hodnotná zřícenina je po celý rok volně přístupná. Kontakt starosta@podhradinaddyji.cz

Greillenstein. Půvabný renesanční zámek z konce sedmnáctého století obohacený o pozdější barokní přístavby. Leží nedaleko Hornu – z Vranova je přístupný přes Šafov a Geras. Unikátní je jeho autentické vnitřní vybavení s původní koupelnou z roku 1590 a rozsáhlý park nákladně revitalizovaný v devadesátých letech minulého století. Od šestnáctého století dodnes je nepřetržitě v majetku rodiny hrabat Kuefsteinů. Zájemci mají možnost navštívit jeho interiéry, shlédnout několik stálých výstav i využít doplňkových služeb, mezi něž patří svatební obřady nebo různá společenská setkání. Více na www.greillenstein.at. Kontakt schloss@greillenstein.at

Hardegg s necelou stovkou trvale žijících obyvatel je nejmenším městem Rakouska. Leží na soutoku Dyje a potoka HardeggFugnitz – asi dvanáct kilometrů jihovýchodně od Vranova. Městečku s farním kostelem svatého Víta z první poloviny 13. století dominuje hrad vystavěný ve 12. a 13. století a přestavěný začátkem 20. století. Na hradě sloužícím po několik století k ostraze staré zemské hranice jsou dnes umístěny památky na Maxmiliána Habsburského, bratra císaře Františka Josefa I., který byl jako mexický císař v roce 1867 popraven. Část expozice doplňují sbírky umění starých Mayů, Inků a Aztéků. Hardegg je výchozím bodem turistických cest do rakouského národního parku Thayatal a je i sídlem správy parku, v němž je umístěno moderní návštěvnické středisko. Více na www.burghardegg.at. Kontakt office@burghardegg.at

Kaja – středověký pohraniční hrad na rakouské straně Podyjí vzdálený asi 2 km vzdušnou čarou od Nového Hrádku. KájaPřipomínán je poprvé již v 11. století. Silně utrpěl husitskými nájezdy, byl však v 15. století opraven a zesílen. Na počátku 17. století byl opuštěn vrchností a postupně chátral, až se změnil ve zříceninu. Hrad leží v první zóně Národního parku Thayathal. Více www.retzer-land.co.at (Infrastruktur / Hardegg / Tourismus / Nationalpark Thayathal / Sehenswertes / Burg / Burgruine Feste Kaja). Kontakt stadtgemeinde@hardegg.gv.at

Lesná – malebná obec s mnoha objekty původní lidové architektury – leží asi pět kilometrů východně od Vranova podél silnice směrem na Znojmo. Byla založena až po roce 1794. Vedle kostela svaté Terezie z roku 1868 a Muzea motocyklů se zde zachoval i větrný mlýn sloužící jako restaurace. Jižně od obce, na žluté turistické značce k Ledovým slujím, stojí lovecký letohrádek zvaný též Lusthaus, postavený krátce po polovině 18. století. Po rekonstrukci provedené správou Národního parku Podyjí je při výjimečných příležitostech zpřístupněný veřejnosti.

Nový hrádekNový Hrádek u Lukova je národní kulturní památka. Nachází se asi 14 km východně od Vranova. Je tvořen dvěma objekty – starší lucemburskou stavbou s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí ze 14. století a předním hradem, který vznikl postupně v 15. a 16. století z původního předsunutého opevnění. V období třicetileté války byl dobyt, pobořen a opuštěn vrchností. Počátkem 19. století byla jeho přední část upravena jako lovecký hrádek. Po roce 1945 se ocitnul v nepřístupném hraničním pásmu, do něhož byl vstup veřejnosti přísně zakázán. Od roku 1992 je opět přístupný veřejnosti. Dnešní zřícenina se nachází v první, nejpřísněji chráněné zóně Národního parku Podyjí. Bohatství její flóry a fauny je mimořádné. Výjimečným zážitkem je i pohled z hradní vyhlídky na strhující panoráma podyjského kaňonu s údolními nivami a meandrující řekou. Více na www.novyhradek.net. Kontakt vranov@brno.npu.cz

Riegersburg je jeden z umělecko historicky nejhodnotnějších a nejzajímavějších zámků moravského i rakouského RiegesburgPodyjí. Pro pěší a pro cyklisty k němu mimo jiné vede asi devět kilometrů dlouhá cesta z Vranova turistickou stezkou přes Podmýče a Felling. Dvojstopá vozidla do 3,5 t se k němu dostanou přes hraniční přechod Šafov – Riegersburg (asi 8 km od Vranova). Riegersburg, který postavil na místě původní středověké tvrze Franz Anton Pilgram (1699 – 1761), žák proslulého bakorního architekta Lukase von Hildenbrandta, nabízí návštěvníkům především prohlídku dobových interiérů dokumentujících vytříbenou kulturu bydlení 18. a 19. století, stálou expozici „Život šlechty na venkově v době baroka“ a sezonní výstavy, koncerty a další kulturní akce. Více informací na www.schlossriegersburg.at. Kontakt office@schlossriegersburg.atUherčice

Uherčice s rozsáhlým stejnojmenným zámkem se nacházejí osmnáct kilometrů západně od Vranova. Jeho zajímavá architektura s renesančními arkádami, bohatá štuková výzdoba interiérů i cenný anglický park svědčí o tom, že byl kdysi výstavným aristokratickým sídlem. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl však užíván armádou a později státním statkem, což se velmi neblaze podepsalo na jeho stavebním stavu. V současné době je postupně obnovován a některé jeho prostory jsou v červenci a srpnu zpřístupněny veřejnosti. Na zámku je o letních prázdninách pořádáno kulturní léto. Více na www.zamek-uhercice.cz. Kontakt uhercice@brno.npu.cz

čerpáno z zamekvranov.cz